Směrnice provozování kamerového systému

Směrnice č. 1/2021 společnosti Zlaté Bobule s.r.o. o podmínkách provozování kamerového systému se záznamem a ochraně osobních údajů

Směrnice nabývá účinnosti dne: 1.10.2021

I. Úvodní ustanovení

1.1. Tato směrnice o provozování kamerového systému (dále jen jako „Směrnice„) je vydána společností Zlaté Bobule s.r.o., Holešovská 1691, 769 01 Holešov, IČO: 29316651 (dále jen jako „Společnost„) především:

 1. v souladu s ust. § 316 odst. 2 a 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a
 2. s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „GDPR„), které stanoví především pravidla týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a chrání základní práva a svobody fyzických osob, a zejména jejich právo na ochranu osobních údajů.

1.2. Směrnice slouží pro informování zaměstnanců Společnosti a třetích osob, jež mohou být zaznamenány kamerovým systémem Společnosti o podmínkách a důvodech, pro které ve Společnosti k pořizování kamerových záběrů se záznamem dochází.

1.3. Správcem kamerového systému je Společnost.

II. Účel Směrnice a základní zásady

2.1. Účelem této Směrnice je:

 1. stanovení parametrů monitorování vybraných prostor Společnosti kamerovým systémem (dále jen jako „Kamerový systém„) zejména v souladu s předpisy uvedenými v čl. I odst. 1.1 Směrnice, a řádné splnění informační povinnosti vůči osobám, jež mohou být zaznamenány Kamerovým systémem.
 2. naplnit účel a zásady ochrany osobních údajů sledované GDPR, s tím, že osobní údaje musí být:
  1. ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem – zásada zákonnosti, korektnost a transparentnosti.
  2. shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný – zásada účelového omezení.
  3. přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány – zásada minimalizace údajů.
  4. uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány – zásada omezení uložení.
  5. zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením – zásada integrity a důvěrnosti.

2.2. Účelem a důvodem zřízení a provozování Kamerového systému (a tedy i účelem zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím Kamerového systému) je:

A. zajištění kontroly vybraných prostor s cílem přispět k ochraně majetku (vlastnického práva) Společnosti před jeho poškozením či odcizením, zpracování získaných osobních údajů za účelem oznámení případných trestných činů příslušnému orgánu a předání mu zajištěného důkazního materiálu.

B. zajištění kontroly vybraných prostor s cílem přispět k ochraně majetku (vlastnického práva), života a zdraví zaměstnanců Společnosti, zpracování získaných osobních údajů za účelem oznámení případných trestných činů příslušnému orgánu a předání mu zajištěného důkazního materiálu.

C. zajištění kontroly vybraných prostor s cílem přispět k ochraně majetku (vlastnického práva), života a zdraví osob pohybujících se před prostory Společnosti, zpracování získaných osobních údajů za účelem oznámení případných trestných činů příslušnému orgánu a předání mu zajištěného důkazního materiálu.

III. Popis opatření přijatých Společností v souvislosti s provozováním Kamerového systému

3.1. Společnost učinila vhodná opatření k tomu, aby kamerové sledování nezasahovalo nevhodným a nepřiměřeným způsobem do soukromých prostor dotčených fyzických osob.

3.2. Společnost provedla v souvislosti s Kamerovým systém interní právní analýzu odůvodňující zákonnost a přiměřenost využití Kamerového systému v používaném rozsahu a odůvodňující aplikaci tzv. oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3.3. Společnost interně určila osobu odpovědnou za správu Kamerového systému s tím, že pouze tato osoba je interně oprávněná k přístupu k záznamu z Kamerového systému, je zavázána povinností mlčenlivosti ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům a je zavázána k řešení jakýchkoliv zásahů, poškození, zjištěných incidentů či nutnosti externích přístupů do Kamerového systému jen po předchozím odsouhlasení ze strany vedení Společnosti. Odpovědná osoba vede dokumentaci (o externích přístupech, zásazích do Kamerového sytému, předání záznamů třetím osobám apod.) vztahující se ke Kamerovému systému.

3.4. Oprávněná osoba je oprávněna přistoupit ke sledování pořízených kamerových záznamů jen v souvislosti s vymezeným účelem (viz bod 2.2. výše), tj. poté, co dojde k narušení ochrany majetku, života či zdraví chráněných osob; v takovém případě může záběry přezkoumat i vedení Společnosti. Výjimkou je nezbytnost provedení údržby Kamerového systému; pokud by byla údržba Kamerového systému realizována ze strany externího subjektu, bude tak činěno vždy pod nepřetržitým dohledem oprávněné osoby na straně Společnosti tak, aby nemohlo dojít k porušení zabezpečení osobních údajů.

3.5. Záznamy pořízené Kamerovým systémem mohou být v souladu s účelem stanoveným v této Směrnici poskytnuty orgánům činným v trestním řízení, tj. po zjištění incidentu, který by mohl naplňovat znaky trestné činnosti.

3.6. Veškeré operace oprávněného uživatele se systémem záznamu Kamerového systému, včetně kopírování, pozměňování a mazání záznamů, jsou logovány (je pořizován záznam činnosti uživatele v systému).

IV. Základní popis Kamerového systému

4.1. Kamerový systém je automaticky provozovaný stálý technický systém umožňující pořizovat a uchovávat obrazové záznamy ze sledovaných míst.

4.2. Kamerový systém se skládá z jednoho okruhu a je tvořen jednou kamerou s tím, že bližší specifikace je uvedena v čl. V Směrnice.

4.3. Kamerový systém je provozován v prostorách Společnosti blíže specifikovaných v čl. V Směrnice.

4.4.Kamerový systém nesnímá prostory určené k ryze soukromým úkonům osob (např. toalety, sprchy, šatny).

4.5. Kamerový systém neslouží k systematickému sledování osob, ani ke sledování v rozporu s účely uvedenými v této Směrnici.

4.6. Sledované prostory jsou jednotlivě specifikovány v čl. V Směrnice, a jsou vždy viditelně označeny informační tabulkou (dále jen jako „Tabulka“) umístěnou v prostoru vstupu (resp. vjezdu) do jednotlivých monitorovaných prostor.

Tabulka vždy obsahuje:

 1. piktogram kamery,
 2. sdělení o monitorování prostoru kamerovým systémem se záznamem,
 3. identifikaci Společnosti jako správce osobních údajů,
 4. odkaz na bližší informace v rozsahu dle čl. 14 GDPR (které budou umístěny dle možností v bezprostřední blízkosti Tabulky tak, aby se s těmito informacemi mohly subjekty údajů jednoduše a transparentně seznámit).

V. Soupis jednotlivých kamer
5.1 
Kamerový okruh
5.1.1 
Adresa: Školní 452, Holešov
5.1.2 Kamerový systém tvoří jedna kamera

Zorné pole: Prostor prodejny Vinotéka Zlaté Bobule
Typ kamery: Digitální kamera
Záznam: záznam kontinuální, doba uložení tři kalendářní dny
Účel: účel uvedený v čl. 2.2 této Směrnice

5.1.3. On-line náhled příslušného kamerového okruhu Kamerového systému je zobrazen dle potřeby na mobilních zařízeních společnosti.

5.1.4. Záznamové zařízení příslušného kamerového okruhu Kamerového systému je umístěno na veřejnosti nepřístupném místě – cloudu.

5.1.4. Přístup do umístění záznamu kamerového okruhu Kamerového systému má pouze Oprávněná osoba.

VI. Informační povinnost vůči osobám zaznamenávaným Kamerovým systémem

6.1. V souladu s čl. 14 GDPR tímto Společnost poskytuje všem subjektům (zaměstnancům i třetím osobám) následující informace:

6.1.1. Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů:

Správcem osobních údajů je Společnost. Kontaktní osoba: p. Stanislav Julíček, tel.: +420 777 756 772, e-mail: julicek@zlatebobule.cz

Společnost nemá povinnost jmenovat Pověřence pro ochranu osobních údajů.

6.1.2. Účely zpracování a právní základ zpracování:

 1. zajištění kontroly vybraných prostor s cílem přispět k ochraně majetku (vlastnického práva) Společnosti před jeho poškozením či odcizením, zpracování získaných osobních údajů za účelem oznámení případných trestných činů příslušnému orgánu a předání mu zajištěného důkazního materiálu.
 2. zajištění kontroly vybraných prostor s cílem přispět k ochraně majetku (vlastnického práva), života a zdraví zaměstnanců Společnosti, zpracování získaných osobních údajů za účelem oznámení případných trestných činů příslušnému orgánu a předání mu zajištěného důkazního materiálu.
 3. zajištění kontroly vybraných prostor s cílem přispět k ochraně majetku (vlastnického práva), života a zdraví osob pohybujících se před prostory Společnosti, zpracování získaných osobních údajů za účelem oznámení případných trestných činů příslušnému orgánu a předání mu zajištěného důkazního materiálu.

Právním základem zpracování je právní titul uvedený v čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tedy oprávněný zájem správce osobních údajů. Oprávněný zájem spočívá v zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a ostatních osob pohybujících se před prostory Společnosti a v zajištění ochrany vlastnického práva Společnosti. Oprávněný zájem byl Společností detailně posouzen z hlediska naplnění podmínek pro jeho uplatnění.

6.1.3. Kategorie dotčených subjektů údajů:

 • Zaměstnanci Společnosti
 • Obchodní partneři, zákazníci (návštěvníci) Společnosti

6.1.4. Příjemci osobních údajů:

Orgány činné v trestním řízení, pokud budou splněny zákonné podmínky pro předání zpracovaných osobních údajů tomuto orgánu.

6.1.5. Doba zpracování osobních údajů:

3 dny ode dne pořízení záznamu; výjimkou jsou případy, kdy došlo k incidentu zaznamenaného Kamerovým systémem – v takovém případě bude záznam ponechán po dobu nezbytnou k vyšetření zjištěného incidentu.

6.1.6. Zdroj osobních údajů:

Kamerový systém Společnosti – bližší specifikace viz čl. V. této Směrnice.

6.1.7. Práva fyzických osob:

A. Právo na přístup k osobním údajům

Fyzická osoba má právo na přístup ke všem zpracovávaným osobním údajům. Na její žádost Společnost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů ve strojově čitelném formátu (nicméně s ohledem na velmi krátkou dobu uchování záznamů nebude možné této žádosti vyhovět, pokud již Společnost záznam vymazala).

B. Právo na opravu osobních údajů

Při zpracování kamerových záznamů není právo na opravu použitelné, neboť předmětem řešeného zpracování osobních údajů je jen pořízení kamerového záznamu fyzické osoby.

C. Právo na výmaz osobních údajů

Fyzická osoba má právo na výmaz kamerového záznamu zachycující její podobiznu, který by Společnost zpracovávala neoprávněně.

D. Právo na omezení zpracování osobních údajů

Fyzická osoba má právo na blokaci svých osobních údajů za podmínek uvedených v čl. 18 GDPR (zejména bude-li vznesena námitka, existuje spor o oprávněnosti zpracování údajů).

E. Právo podat námitku

Fyzická osoba má právo podat námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu (což je případ kamerového záznamu).

F. Právo na podání stížnosti

Fyzická osoba má právo obrátit se kdykoliv se svou stížností na Společnost, případně podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, adresa: sídlo Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 či požádat o soudní ochranu.

6.2. Způsob uplatnění práv

Pro uplatnění svých práv kontaktujte oprávněnou osobu na straně Společnosti: p. Stanislav Julíček, tel.: +420 777 756 772, e-mail: julicek@zlatebobule.cz. Na stránkách www.zlatebobule.cz jsou umístěny vzory formulářů pro uplatnění práv žadatelů dle bodu 6.1. této směrnice výše.

Společnost je povinna bezplatně informovat žadatele o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud by Společnost nevyhověla žádosti, bude žadatel informován bezodkladně (nejpozději do jednoho měsíce) o důvodech nevyhovění.

V některých případech vymezených legislativou není Společnost povinna zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech Společnost může:

 • uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady nebo
 • odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud Společnost obdrží žádost, ale bude mít důvodné pochybnosti o totožnosti odesílatele žádosti, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti žadatele.

VII. Závěrečná ustanovení

7.1. Směrnice je:

 1. ve fyzické podobě v originálu uložena na provozovně Školní 452 a je k dispozici pro nahlížení zaměstnancům Společnosti, a na vyžádání také třetím osobám,
 2. ve stejnopisu v elektronické podobě uložena a přístupna bez omezení všem osobám na webových stránkách Společnosti www.zlatebobule.cz
  • Směrnice je vydána na dobu neurčitou.

Za společnost Zlaté Bobule s.r.o.

Jméno: Stanislav Julíček

Funkce: Odp. osoba